Privacyverklaring

Privacyverklaring Erfgoed Herselt


In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen. Via onze website worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Erfgoed Herselt acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zeer zorgvuldig verwerkt en beschermd in navolging van de Europese Algemene Veroredening voor Gegevensbescherming (GDPR verordening 2016/679, in voege vanaf 25.05.2018).


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op woensdag 23.07.2018.


 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Wij verzamelen en/of verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinde en rechtsgronden:


Het versturen van informatie over gegevens die uw interesse of onderzoeksgebied aanbelangen (gerechtvaardigd belang).

Het versturen van informatie over onze activiteiten , nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).

Het communiceren van activiteiten van derden, zoals heemkundige kringen, documentatiecentra, musea, archieven en andere erfgoedorganisaties met als doel deze activiteiten bekender te maken en hun netwerk te versterken (gerechtvaardigd belang).


Welke gegevens bewaren we van u?


Voor de bovenstaande doelen kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden door ons worden gebruikt:


voor- en achternaam

adres

telefoon en/of gsm-nummer

e-mailadres

interesses en/of onderzoeksgebied


Verstrekking aan derden


De gegevens die u ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen of indien dit wettelijk verpicht is. In dit sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af en maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.


Bewaartermijn


We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is verreist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van de archivering van onze werking voor het algemeen belang worden niet langer bewaard dan 5 jaar.


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Erfgoed Herselt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig deze maatregelen;

Onze vrijwilligers en medewerkers zij geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzake en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunne nu vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoritiet op het gebied van privacy bescherming.Wijzigingen aan deze privacyverklaring


We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

unsplash